یاداشت های یک خبرنگار

مبینااقاخانی
یاداشت های یک خبرنگار

دانشجوی خبرنگاری هستم و از این پس یاد داشت ها،گزارش ها و تجربیاتم را در عالم رسانه با شما درمیان می گذارم.:)

بسم الله 

دانشجوی خبرنگاری هستم و از این پس در این صفحه تمام تجربیات،گزارش ها و مشاهداتم را در حوزه اجتماعی (قضایی -انتظامی) با شما در میان می گذارم.